Fremkom 3

Forfatter: COWI A/S og Center for Regional- og Turismeforskning

Projektet sætter fokus på de kommende års kompetencebehov i Nordjylland og i de fire arbejdskraft oplande Aalborg, Himmerland, Vendsyssel og Thy-Mors.

Den belyser både det samlede arbejdskraft- og kompetencebehov i Nordjylland og behovene inden for og på tværs af de fire oplande og 16 sektorer:

 • Fødevarer og støtteerhverv
 • Møbel, beklædning og støtteerhverv
 • Kultur, turisme og event
 • Oplevelsesindustri
 • IKT
 • Energi, miljø og støtteerhverv
 • Transport og støtteerhverv
 • Byggeri og støtteerhverv
 • Metalindustri
 • Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico
 • Finans, forsikring og videnservice
 • Handel og forretningsservice i øvrigt
 • Øvrig produktion
 • Uddannelse
 • Pleje og omsorg
 • Offentlig administration og organisationer

Projektet giver et billede af nogle af de udviklingstendenser, som vil komme til at præge udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft og kompetencer i de kommende år, samt et billede af hvilke kompetencer virksomhederne vurderer, der bliver særlige vigtige fremover. Den fokuserer særligt på de muligheder og udfordringer, som de fire oplande står over for hver især.

Målet er blandt andet at give beslutningstagere og aktører inden for både det erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske område et fælles billede af de kompetenceudviklingsmæssige udfordringer, som regionen og de enkelte oplande står over for i de kommende fem år. Og dermed et grundlag for at igangsætte konkrete initiativer, så mangel på arbejdskraft og kompetencer ikke bliver en barriere for de kommende års vækst.

FremKom 3 består af flere delrapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Privat: Julie Bennedbæk

Kommunikationsansvarlig projektleder, Bornholm, kommunikation

Udvikling, planlægning og udførelse af CRT's strategiske kommunikation samt projektarbejde.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Mere fra samme projekt