Medarbejdere

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm,forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Sådan beskriver Anders sit arbejde

“Jeg arbejder med regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme, iværksætteri, virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling.

Jeg har arbejdet med småvirksomheder og forretningsdrift i hele mit professionelle liv. På CRT kan jeg især godt lide at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervs- og landdistriktsudvikling.  Jeg har det bedst med at arbejde så praksisnært som muligt, og det giver mig lidt af et ”kick”, når jeg kan se mit arbejde blive brugt i praksis. Jeg sætter pris på at være empirisk funderet og på at arbejde tæt sammen med praktikere af enhver slags.”

Seneste 3 projekter
2023 Erhvervsanalyser, Netværk & lokalsamfund

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

CRT har på initiativ fra Fødevareministeriet opgjort den samfundsøkonomiske betydning af fiskeriet. Ved opstilling af fiskeriets direkte betydning er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab samt regnskabsstatistikken for fiskeriets andel af engros- og detailhandel. For beregning af fiskeriets afledte betydning bruges CRT’s regionaløkonomiske model SAM-K/LINE ®. Projektets resultater indgår som del af materialet […]...

Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl
Miljø- og Fødevareministeriet
Læs mere
2023, 2024 Netværk & lokalsamfund Boliger

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der ikke tidligere har været systematisk undersøgt og belyst i landdistriktssammenhæng. Projektet ønsker at analysere effekter af den bølge af ophævelse af bopælspligten, som skyllede hen over Danmarks landdistriktskommuner efter finanskrisen. Ophævelse af bopælspligten skete som en reaktion på fraflytning og stigende liggetider ud fra en logik om, at […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm Erhvervsuddannelser Faglærte

Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

CRT har analyseret Bornholms forudsætninger for at imødekomme den forventede efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, som Energiø Bornholm vil generere. Analysen er udført i regi af projekt Nationalt Center for Grøn Energi som et analyseinput til delprojektet 6.1. Residential College: Ny Grøn Erhvervsskole. Analysen leveres til Campus Bornholm som led i deres strategiudvikling i forbindelse […]...

Anne Thomas, Andreas Skriver Hansen, Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer
Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Danmarks Tekniske Universitet
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

Formålet er at kortlægge den samlede fiskerisektors direkte og afledte betydning for produktionsværdi, værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenu i forskellige områder af landet. På geografisk niveau er analysen i videst muligt omfang udarbejdet på landsdelsniveau. På brancheniveau er fiskerisektoren opdelt i fiskeri, fiskeindustri, engroshandel samt detailhandel. Endvidere er fiskeriets betydning for turismen estimeret.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

CRT har gennemført en analyse i regi af projektet ”Klar til Energiø Bornholm”. Formålet har været at se nærmere på de brancher, der i særlig grand forventes at blive påvirket af de kommende energiøinvesteringer.  Der opstilles nogle praksisnære anbefalinger til, hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved den kommende energiø.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft

Uddannelsesplanlægning i forbindelse med udvikling af Energiø Bornholm. Baseline analyse med fokus på erhvervs- og uddannelsesområdet

CRT har kortlagt eksisterende viden om, hvilke kompetencer der særligt vil blive efterspurgt på Bornholm i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Udgangspunktet var Campus Bornholms behov for en uddannelsesstrategi med fokus på deres erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesudbud. Rapporten indeholder en analyse af den nuværende arbejdsstyrke og dens forudsætninger for at møde de nye kompetencebehov.