Medarbejdere

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Sådan beskriver Karin sit arbejde

“Mine arbejdsområder er regional udvikling i perifære områder, vidensdynamiker og regionale innovationsdynamikker, regionale kompetencebehov samt uddannelsesplanlægning, oplevelsesøkonomi, kommunikation og vidensdeling.

Jeg er formet af min barndom som immigrant – og anser min faglige kerne som værende minoritetsstudier. At tilhøre en minoritet betyder, at man ikke har magt til at definere samfundets dominerende normer og strukturer. Jeg er derfor drevet af at ville forstå hvordan mennesker fungerer i systemer de ikke selv har skabt – og hvordan lokalområder påvirkes af og påvirker større, endog globale strømninger. Jeg er videbegærlig og får altid langt flere projektideer end der kan realiseres. Som person, kollega og samarbejdspartner elsker jeg vekselstrømmen mellem den enlige fordybelse og kollektivets energi- og læringssus.”

 

Seneste 3 projekter
2023, 2024 Netværk & lokalsamfund Boliger

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der ikke tidligere har været systematisk undersøgt og belyst i landdistriktssammenhæng. Projektet ønsker at analysere effekter af den bølge af ophævelse af bopælspligten, som skyllede hen over Danmarks landdistriktskommuner efter finanskrisen. Ophævelse af bopælspligten skete som en reaktion på fraflytning og stigende liggetider ud fra en logik om, at […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm Erhvervsuddannelser Faglærte

Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

CRT har analyseret Bornholms forudsætninger for at imødekomme den forventede efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, som Energiø Bornholm vil generere. Analysen er udført i regi af projekt Nationalt Center for Grøn Energi som et analyseinput til delprojektet 6.1. Residential College: Ny Grøn Erhvervsskole. Analysen leveres til Campus Bornholm som led i deres strategiudvikling i forbindelse […]...

Anne Thomas, Andreas Skriver Hansen, Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer
Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Danmarks Tekniske Universitet
Læs mere
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm erhvervsliv

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og markedsanalyser

Som led i at gøre Bornholm klar til Energiø er der gennemført en række konsulentanalyser, der har haft til formål at beskrive nogle af de forventede effekter af de kommende energiø-investeringer på Bornholm. Der forventes en især en øgning af beskæftigelse inden for: Bygge- og anlægssektor, Maskinindustri, Jern- og metal, Transport og godshåndtering, Operativ erhvervsservice, […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen
Bornholms Regionskommune
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

CRT har gennemført en analyse i regi af projektet ”Klar til Energiø Bornholm”. Formålet har været at se nærmere på de brancher, der i særlig grad forventes at blive påvirket af de kommende energiøinvesteringer.  Der opstilles nogle praksisnære anbefalinger til, hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved den kommende energiø.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft

Uddannelsesplanlægning i forbindelse med udvikling af Energiø Bornholm. Baseline analyse med fokus på erhvervs- og uddannelsesområdet

CRT har kortlagt eksisterende viden om, hvilke kompetencer der særligt vil blive efterspurgt på Bornholm i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Udgangspunktet var Campus Bornholms behov for en uddannelsesstrategi med fokus på deres erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesudbud. Rapporten indeholder en analyse af den nuværende arbejdsstyrke og dens forudsætninger for at møde de nye kompetencebehov.

Karin Topsø Larsen

Notat: Metodelæring. Implementering af projekt Faglært er Fedt

Notatet samler op på den projektbaserede læring, der er foregået i løbet af implementeringen af de forskellige indsatser i Projekt Faglært er fedt, herunder (1) En personlig og stedsbaseret informationsindsats om at blive faglært; (2) Virksomhedskatalog; (3) Oversigt over lokale lærer- og praktikpladser samt (4) Et lokalt samarbejdsforum med fokus på at skabe flere faglærte.