Erhvervsmæssige styrkeområder

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: CRT og Iris Group.

Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med virkning fra 2020. Et væsentligt element i strategien er at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal spirende erhvervs- og teknologiområder, som klynge- og innovationsnetværksindsatsen i Danmark skal fokusere på.

Samtidig skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrage til at formulere grundlaget for at udmønte EU’s strukturfondsmidler i Danmark i den kommende strukturfondsperiode fra 2021 til 2027. Her forventes der bl.a. fokus på smart industriel omstilling og specialisering, der handler om, at regioner fokuserer erhvervsfremmeindsatsen mod områder, hvor de i forvejen står stærkt eller har store potentialer.

For at skabe et stærkt videngrundlag for dette arbejde har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet at igangsætte to eksterne analyser:

  1. En kortlægning af sammenhængende danske erhvervsområder med fokus på både etablerede erhvervsområder og potentielle erhvervsområder, der har vækst og rummer et stort potentiale.
  2. En kortlægning af forsknings-, uddannelses- og teknologiområder med betydning for vækst og udvikling i erhvervslivet, og hvordan de understøtter innovation og vækst i forskellige dele af dansk erhvervsliv.

Denne rapport præsenterer resultaterne af den første analyse. Analysen har fokus på at indkredse en række sammenhængende erhvervsområder og opstiller relevante performanceindikatorer for at vurdere erhvervsområdernes styrke. Der er udarbejdet et separat bilag med 25 faktaark, som indeholder en kort beskrivelse af samtlige erhvervsområder og deres performance.

Resultaterne af den anden analyse vedrørende forsknings-, uddannelses- og teknologiområder er afrapporteret i en selvstændig rapport, som bl.a. ser nærmere på koblinger mellem forsknings- og teknologiområderne og de sammenhængende erhvervsområder, som bliver indkredset i denne analyse.

De to analyser udgør tilsammen et vigtigt videngrundlag for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde med at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og en række potentielle styrkepositioner, som skal være omdrejningspunkt for den fremtidige klyngeindsats i Danmark.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Jens Clausen

Chefkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Privat: Irena Stefaniak

Konsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

ALFRED-support, SAS-programming, GAMS-model transformation og udvikling, undervisning.

Mere fra samme projekt