SAM-K/LINE®

SAM-K/LINE®

Den Regionaløkonomiske Model SAM-K/LINE® er en samfundsøkonomisk model, som gør det muligt at overvåge og fremskrive udviklingen for lokale erhverv og arbejdsmarkedet med forskellige tidshorisonter, ligesom det er muligt at konsekvensberegne scenarier/projekter.

Herunder kan du læse mere om basisversionen SAM-K/LINE® og de foreløbigt fire specialversioner, hvor du kan få endnu mere detaljeret viden om udvalgte sektorer:

Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM/K-LINE®

Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM/K-LINE® er en samfundsøkonomisk model udviklet og drevet af forskere ved Center for Regional- og Turismeforskning.

Modellen kombinerer det lokale samfundsregnskab SAM-K (”Social Accounting Matricer for Kommuner”) med den regionaløkonomiske beregningsmodel LINE (”Local INtersectoral and interregional Economic model”). Det gør det muligt at overvåge og fremskrive udviklingen for lokale erhverv og arbejdsmarkedet med forskellige tidshorisonter, ligesom det er muligt at konsekvensberegne scenarier/projekter.

Den detaljerede indsigt i økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af ændringer giver modellens brugere et stærkere beslutningsgrundlag og/eller mulighed for at dokumentere effekter over for beslutningstagere.

Hvad er SAM-K?

SAM-K er et lokalt samfundsregnskab og er en udvidet udgave af de regionale regnskaber, som Danmarks Statistik opstiller for Danmark. SAM-K giver en udtømmende og fleksibel beskrivelse af den økonomiske og den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de danske kommuner, regioner og arbejdskraftsoplande.

SAM-K omfatter følgende datakilder ved opstilling af det regionale og lokale samfundsregnskab:

 • Registerdata for beskæftigelse og indkomst for personer (Danmarks Statistik)
 • Nationalregnskab for Danmark (Danmarks Statistik)
 • Produktion for kommuner (Regionale Regnskaber fra Danmarks Statistik)
 • Kommunale skatteprocenter (Danmarks Statistik)
 • Turismedata:
  • Antal overnatninger (Danmarks Statistik)
  • Døgnforbrug (VisitDenmark)
 • Diverse surveys:
  • Transportvaneundersøgelsen (Danmarks Statistik)
  • Handelsundersøgelse (Danmarks Statistik og AKF)
  • Privatforbrugsundersøgelse (Danmarks Statistik).

Sammenlignet med den normalt tilgængelige statistik for regioner og kommuner giver SAM-K flere muligheder, fx:

 • SAM-K kan skræddersyes til den enkelte kommunes og regions behov (relevant inddeling på erhverv, typer af arbejdskraft, husholdninger, varer mv.).
 • SAM-K giver en bred geografisk beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på produktionsstedet, men også inddrager bopæls- og varemarkedsvinklen (f.eks. disponible indkomster for husholdninger eller turistindtægter opdelt på overnatningsform).
 • SAM-K giver en bred faglig beskrivelse af den økonomiske aktivitet, som ikke alene fokuserer på erhvervskarakteristika, men også inddrager oplysninger om arbejdskraft, familietyper og varer (f.eks. pendling, befolkningsudvikling, turistrejsemønstre).
 • SAM-K danner udgangspunkt for dels fremskrivninger/prognoser, dels konsekvensberegninger (effekter af ændrede rammevilkår) af den lokale og regionale økonomi (inkl. erhverv og arbejdsmarked) med LINE.
 • SAM-K er en sammenhængende database, som kan anvendes i alle hovedtyper af regionale og lokale analysemodeller.

Hvad er LINE?

LINE er en lokaløkonomisk beregningsmodel, der rummer de basale detaljerede økonomiske sammenhænge, der er nødvendige for at opstille et samfundsregnskab på lokalt plan, dvs. på samme måde som samfundsregnskabet SAM-K.

LINE-modellen kan opstille et sådant regionalt samfundsregnskab med kommuner som den geografiske enhed. Ved aggregering kan modellen også anvendes på grupper af kommuner efter eget valg såsom regioner, beskæftigelsesregioner og arbejdskraftoplande. Med specificerede forudsætninger, som brugeren selv kan vælge, kan modellen i samspil med SAM-K beregne et nyt regionalt regnskab baseret på disse selvvalgte forudsætninger.

Disse egenskaber gør LINE til et redskab til at beregne de lokaløkonomiske – og i øvrigt også de nationaløkonomiske – konsekvenser af udefrakommende begivenheder, ændrede forudsætninger, egne indgreb mv. Resultaterne af konsekvensberegningerne kommer til udtryk i ændrede indkomst- og beskæftigelsesforhold nøjagtig så detaljeret, som data er i SAM-K.

LINE kan fx bruges til at besvare spørgsmål som disse:

 • Hvad bliver de regionale og lokale effekter, hvis en stor virksomhed som fx LEGO lukker eller flytter dele af produktionen til udlandet?
 • Hvordan bliver Lolland-Falster påvirket af en drastisk ændring i sukkerafgiften?
 • Hvad bliver effekten af en fast forbindelse over Femern Bælt?
 • Hvad betyder en øgning af turismen på 10% for Bornholm?

Fremskrivning med LINE

Ved at indbygge en række forudsætninger om udviklingstendenser er LINE også et instrument til fremskrivninger af den lokale økonomi. Ved at kombinere LINE med SAM-K kan man sætte tal på de skønsmæssige effekter af ændrede rammevilkår og større virksomhedslukninger.

LINE er tidligere blevet brugt til at simulere kortsigtede økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af ændringer, både for kommuner, regioner og hele landet. Hvis man ønsker at vurdere mere langsigtede (udbuds-)effekter af ændrede rammevilkår, er det muligt at kombinere SAM-K med en såkaldt generel ligevægtsmodel. Det er særlige versioner af LINE, som meget detaljeret beregner udbud og efterspørgsel inden for forskellige sektorer og giver viden om, hvilke uddannelser der bliver behov for på længere sigt – fx har CRT udviklet særlige versioner af LINE inden for Bygge og Anlæg samt Sundhed.

Er fremskrivningerne retvisende?

Regionale og lokale fremskrivninger vil i sagens natur være behæftet med usikkerhed, fordi fremskrivningen er økonomien under konkret specificerede forudsætninger. Der er altså ikke tale om en forudsigelse af fremtiden, men alene en beregning af den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation under bestemte forudsætninger og dermed en illustration af, hvordan udviklingen kan gå, hvis forudsætningerne holder stik.

Fremskrivninger er dog stadig et vigtigt og brugbart element i at styrke beslutningsgrundlaget for langsigtede beslutninger. F.eks. vil fremskrivninger kunne give et bud på, hvilke typer af uddannelser og kompetencer der bliver mangel på/overskud af på længere sigt, hvilket er vigtigt for at kunne igangsætte den rigtige erhvervs- og beskæftigelsespolitik i dag.

Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA (Uddannelsesmodellen)

REA – Regional Education Accounting

Uddannelsesmodel blev udviklet i 2020 i samarbejde med regionerne. Modellen designes til at kunne beskrive og fremskrive udbud og efterspørgsel af uddannelse og kompetencer på lokale arbejdsmarkeder i danske kommuner.

Uddannelsesmodellen er et analyseredskab for relevante myndigheder, som vil overvågne og planlægge kompetence- og vidensudvikling for at kunne sikre balance på fremtidens arbejdsmarked i Danmark.

Fremskrivninger i uddannelsesmodellen tager højde for antagelserne i den makroøkonomiske udvikling i Danmark og anvender ADAM (Annual Danish Aggregate Model) til at afdække makroøkonomiske tendenser og prisændringer til beregning af efterspørgsel efter kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

På udbudssiden anvender uddannelsesmodellen befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik til at afdække forudsætningerne for den demografisk udvikling i Danmark.

På lokalt (kommunalt/regionalt) plan fremskrives på basis af tendenser i efterspørgslen af uddannelse og kompetencer i forskellige brancher. Fremtidsudbuddet af uddannelser defineres ud fra sammensætningen af den lokale demografiske udvikling og personers uddannelsesfrekvenser (med ”stock-flow”-metode) i de interne og tværkommunale befolkningsmønstre.

Fremskrivninger er behæftet med usikkerhed, men trods usikkerhed giver modellen:

 • Det bedste bud på udbuddet og efterspørgslen af uddannelse og kompetencer på fremtidsarbejdsmarkeder – betinget af den forventning, vi har i dag til udviklingen, befolkningsfremskrivning og en teoretisk modellering af økonomiens funktionsmåde.
 • En vurdering af, hvilken betydning udvalgte elementer i fremskrivningen har. Følsomheds- eller scenarieanalyser belyser dette ved successivt at ændre forudsætninger og/eller beregninger i modellen, dels på efterspørgsels- og på udbudssiden.

Anvendelse af resultater

Uddannelsesmodellen skal anvendes af regionerne til at overvågne og analysere fremtidens arbejdsmarkeder i kommuner og regioner i Danmark.

Her opsummeres mulighederne for anvendelse af uddannelsesmodellen til forskellige opgaver:

 1. Årlige analyser om fremtidsarbejdsmarkeder i danske kommuner
 2. Overvågning af balanceudviklingen mellem udbud og efterspørgsel for uddannelser og kompetencer
 3. Udførelse af forskellige scenarier med konkrete problemstillinger (”flaskehalse”) med forskellige forudsætninger
 4. Udvikling af specialversioner af uddannelsesmodellen med særlige fokusområder for politikrelevante problemstillinger
 5. Udførelse af forskellige videnskabelige og anvendelsesorienterede studier, publikationer, konferenceudgivelser m.m.

Dataindhold

REA omfatter SAM-K/LINE®’s primære datakilder ved opstilling af det regionale og lokale samfundsregnskab.

Modelspecifikationer

REA indeholder samfundsregnskab med følgende specifikationer:

 • 37 erhvervsgrupper
 • 80 fuldførte uddannelsesgrupper
 • 80 igangværende uddannelsesgrupper
 • 10 aldersgrupper
 • 2 kønsgrupper
 • 5 kompetencegrupper (DISCO)
 • 5 husholdningstyper
 • 98 kommuner
 • Periode: 2000-2045

Kontakt

Samarbejdspartnere

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Den Regionale Model for Sundhed og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_RHSA (Sundhedsmodellen)

RHSA – Regional Healthcare Sattelite Accounting

Sundhedsmodel er udviklet i samarbejde med Region Hovedstadens Center HR. Modellen beskriver Sundhed, velfærd og arbejdsmarkedsdynamik i danske kommuner og regioner.

Specialversionen er et analyseredskabe for regioner til overvågning og opfølgning på udviklingen af befolkningssundhed og velfærd i Danmark samt arbejdsmarkedsudviklingen for sundheds- og plejepersonale.

Modellen beskriver og fremskriver sundheds- og velfærdssektoren i detaljer. Resultaterne bygger på detaljerede data og beregninger for alle uddannelser og med kommunen som geografisk regneenhed samt befolkning opdelt på køn, alder mv.

Sundhedsmodellen er en udvidet SAM-K/LINE®-model med en række nye data- og delmodeller vedr. individuel og offentlig service, dvs. (udviklingen i) befolkningens brug af hospitaler, praksissektor, pleje- og omsorgssektoren samt uddannelse. Der tages i delmodellen højde for befolkningens sundhed og velfærd, efterspørgsels- eller kontaktfrekvenser, behandlingsfrekvenser, hospitalsstruktur samt produktivitet.

Fremskrivninger i sundhedsmodellen tager højde for antagelserne i den makroøkonomiske udvikling i Danmark og anvender ADAM (Annual Danish Aggregate Model) til at afdække makroøkonomiske tendenser og prisændringer til beregning af sundheds- og velfærdssektoren og arbejdsmarkedet.

På udbudssiden anvender sundhedsmodellen befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik til at afdække forudsætningerne for den demografisk udvikling i Danmark.

På lokalt (kommunalt/regionalt) plan fremskrives på basis af tendenser i efterspørgslen af sundheds- og velfærdsservice samt tendenser i lokal demografisk udvikling.

Fremskrivninger er behæftet med usikkerhed. Trods usikkerhed giver modellen:

 • Det bedste bud på udbuddet og efterspørgslen af sundhedsprofessionelle – betinget af den forventning, vi har i dag til udviklingen, befolkningsfremskrivning og en teoretisk modellering af økonomiens funktionsmåde.
 • En vurdering af, hvilken betydning udvalgte elementer i fremskrivningen har. Følsomheds- eller scenarieanalyser belyser dette ved successivt at ændre forudsætninger og/eller beregninger i modellen, dels på efterspørgsels- og på udbudssiden.

Anvendelse af resultater

SAM-K/LINE®_RHSA er et analyseredskab udviklet til relevante offentlige myndigheder til overvågning og analyse af sundheds- og velfærdssektoren, herunder det konkrete arbejdsmarked i Danmark samt befolkningssundhed og velfærd i fremtiden.

Sundhedsmodellen anvendes til to formål:

 1. Til at regioner at gå i dialogen med uddannelsesinstitutioner og styrelser om
  • dimensionering af sygeplejersker, jordemødre osv. ved at besvare spørgsmål om, hvor meget sundhedspersonale, der bør uddannes i dag, så der er balance på sundhedsarbejdsmarkedet i fremtiden.
  • etablering af særlige stillinger for sundhedspersonale for at undgå yderligere mangel og ”flaskehals”-problemer i fremtiden. Ved at besvare spørgsmål om fx, hvor mange af den konkrete speciallægestilling, der er brug for at skabe eller efteruddanne, så behovet dækkes i fremtiden.
 2. Langsigtet ressourceplanlægning for sundheds- og velfærdssektoren ved at
  • anvende arbejdskraftsressourcer (fx langtidsledige) og uddanne eller efteruddanne på faglige områder, der dækker et langsigtet behov (fx efteruddanne lægesekretærer til at udføre SOSU-opgaver).
  • planlæge sundhedspersonalets fordeling mellem regioner og kommuner, især til behandling af kroniske sygdomme og lignede opgaver.
  • lave modelberegninger for scenarioanalyser til at forudsige konsekvenser for langsigtet politik, planlægning eller befolkningsudvikling (fx ”sund aldring”, ”baby-boom” osv.).

Dataindhold

Sundhedsmodellen omfatter SAM-K/LINE®’s primære datakilder ved opstilling af det regionale og lokale samfundsregnskab samt særlige sundhedsdata:

 • Speciallægeuddannelser og autorisationsdata fra Sundhedsstyrelsen
 • LPR-register fra Sundhedsstyrelsen
 • Sygesikringsdata fra Sundhedsstyrelsen
 • Pleje- og omsorgsdata fra Danmarks Statistik
 • Region Hovedstadens data for HR-oplysninger i hospitalsafdelinger.

Modelspecifikationer

Sundhedsmodellen indeholder samfundsregnskab med følgende specifikationer (download udvidet specifikationsliste):

 • 57 erhvervsgrupper, inkl. 22 hospitalsafdelinger
 • 47 uddannelsesgrupper, inkl. 22 speciellægeuddannelser
 • 3 aldersgrupper
 • 2 kønsgrupper
 • 8 socialøkonomisk status-grupper
 • 24 diagnoser i hospitaler
 • 10 diagnoser i privat praksis
 • 14 diagnoser i hjemmepleje
 • 98 kommuner
 • Periode: 2008-2045

Kontakt

Dokumentation

Den Regionale Model for Turisme, SAM-K/LINE®_RTSA (Turismemodellen)

RTSA – Regional Tourism Sattelite Accounting

Turismemodellen udvikles i samarbejde med Visit Denmark (VDK) og beskriver turismestatistik og regionale turismesatellitregnskaber for danske kommuner.

I 1996 startede VDK med at indsamle turistinterviewdata i projekt TØBBE (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning). Formålet med TØBBE-projekter er at vise både turismestatistik og turismens økonomiske konsekvenser for regionale økonomier. Turismemodellen er bygget på det samme datagrundlag kombineret med basisversionen af en interregional makroøkonomisk model baseret på SAM-K/LINE®.

Siden 2003 har CRT i samarbejde med VDK videreudviklet turismens regnskabsmetode for at kompilere turismestatistikker i overensstemmelse med den internationale standard. Et turismesatellitregnskab (TSA) er en international standard for turismestatistikker. TSA er anbefalet til alle medlemslandene af OECD’s statistiske kommission, Euro-stat, FN’s Verdens Turistorganisation (UNWTO) og De Forenede Nationers (FN) Statistisk Division.

Det er besluttet i Danmark at lave regionale TSA i stedet for nationale TSA. Formålet med at udarbejde regionale TSA er at forberede regionale TSA-tabeller og måle turismens bidrag til de regionale økonomier. Sammensætningen af TSA-tabellerne skal være i overensstemmelse med nationalregnskabet; det skal være sammenligneligt med TSA-tabellerne fra andre lande og skal kunne sammenlignes med de øvrige industrier inden for økonomien. Opgaven for TSA er at levere troværdige, konsistente, pålidelige og sammenlignelige turiststatistikker og være et analytisk værktøj til regionale turismestudier.

RTSA-tabeller i turismemodellen dækker 1-7 TSA-standardtabeller på kommuneniveau for årene 2000-2017:

 • Tabel 1: Indgående turismeforbrug efter produkt og turismetype (dvs. endagsturisme og overnatningsturisme) på kommuneniveau.
 • Tabel 2: Dansk turismeforbrug efter produkt og turisttype (dvs. privat endagsturisme og overnatningsturisme, forretningsrejsende endags og overnatningsturister) på kommuneniveau.
 • Tabel 4: Internt turismeforbrug efter produkt og turismetype – det svarer til resultater fra Tabel 1 og 2 på kommuneniveau.
 • Tabel 5: Produktionsregnskab for turismebranchen efter branche og produkt samt kommune.
 • Tabel 6: Dansk turismeudbud og -forbrug efter produkt og kommune.
 • Tabel 7: Arbejdsmarkedet i turismen efter branche og kommune.

Anvendelse af resultater

SAM-K/LINE®_RTSA er et analyseredskab udviklet til at overvåge og analysere den lokale turismebranche, turisters adfærd og arbejdsmarkedet i Danmark. Den beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning af turisme beregnes for danske kommuner enkeltvis og for hele Danmark. Modellens resultater anvendes til at beregne, hvor stor en samfundsøkonomisk værdi der skabes af turisme hvert år, som kan inddrages i turismebranchens strategiske planlægning i hver kommuner og på landsplan.

Her opsummeres mulighederne for anvendelse af turismemodellen til forskellige opgaver:

 1. Visit Denmark danner årligt en rapport om TØBBE (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning) for hver kommune. VDK kan også bruge modellen til at udføre scenarieanalyser.
 2. Analyse af forskellige turisme- og turisttypers samfundsøkonomiske rolle i Danmark.
 3. Udføre forskellige scenarier med konkrete problemstillinger i turismebranchen. F.eks. sportsturisme, maritim turisme og events – herunder beregning af Folkemødets samfundsøkonomiske betydning for Bornholms økonomi.
 4. Udvikling af specialversioner for turismeindustrier. F.eks. kyst- og naturturismemodellen, mødeturismemodellen, kongresturismemodellen osv.
 5. Udføre forskellige videnskabelige og anvendelige studier, publikationer, konferencepapirer osv.

Dataindhold

Turismemodellen omfatter SAM-K/LINE®’s primære datakilder ved opstilling af det regionale og lokale samfundsregnskab samt særlige turismedata:

 • TØBBE, turismeundersøgelsen fra Visit Denmark, indeholder:
  • Antal turistovernatninger i Danmarks 98 kommuner
  • Overnatningstyper, f.eks. hotel, camping og vandrerhjem
  • Turisternes nationalitet
  • Turisternes døgnforbrug fordelt på turisttype.

Modelspecifikationer

Turismemodellen indeholder samfundsregnskab med følgende specifikationer (download udvidet specifikationsliste):

 • 117 erhvervsgrupper – aggregeret til 27 særlige sektorer
 • 32 varegrupper
 • 9 uddannelsesgrupper
 • 15 aldersgrupper
 • 2 kønsgrupper
 • 4 husholdningstyper
 • 14 overnatningstyper
 • 30 nationaliteter
 • 15 forbrugskomponenter
 • 98 kommuner
 • Periode: 1996-2017 (fremskrivning frem til 2045 er tilgængelig på et mere opsummeret niveau for hver kommune).

Kontakt

Dokumentation

Den Regionale Model for Miljøøkonomi, SAM-K/LINE®_RSEEA (Miljømodellen)

RSEEA – Regional Environmental Economic Accounting

Miljømodellen udvikles i samarbejde med Region Syddanmark og forventes klar i 2020. Modellen designes til at kunne beskrive og fremskrive miljøøkonomiske konsekvenser af dansk erhverv på kommuneniveau. Miljømodellen bliver et analyseredskab til relevante myndigheder, som vil overvågne og planlægge bæredygtig og CO2-neutral økonomisk udvikling i Danmark.

Systemet for miljøøkonomisk regnskab (SEEA) defineres af FN som et regnskab, der integrerer økonomiske og miljømæssige data for at give et mere omfattende og multifunktionelt billede af sammenhænge mellem økonomi og miljø.

Det Regionale SEEA (RSEEA) er et multifunktionssystem, der genererer en bred vifte af statistikker, konti og indikatorer med mange forskellige potentielle analytiske muligheder. RSEEA er et fleksibelt system, som kan tilpasses lokale prioriteter og politiske behov kombineret med fælles rammer, begreber, vilkår og definitioner.

Fremskrivninger i miljømodellen tager højde for antagelserne i den makroøkonomiske udvikling i Danmark og anvender ADAM (Annual Danish Aggregate Model) til at afdække makroøkonomiske tendenser og prisændringer til beregning af forventet produktion og vareforbrug. Samtidig anvendes forudsætninger for emissionsudvikling i forbindelse med politiske initiativer og teknologiske ændringer.

På udbudssiden anvender miljømodellen befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik til at afdække forudsætningerne for den demografisk udvikling i Danmark.

På lokalt (kommunalt/regionalt) plan fremskrives på basis af tendenser i efterspørgsel og udbud i forskellige brancher og definerer den fremtidige udvikling af emissioner hos hver kommune.

Anvendelse af resultater

Miljømodellen anvendes af Region Syddanmark til at overvågne og analysere fremtidens miljøøkonomiske tendenser i kommuner og regioner i Danmark.

Her opsummeres mulighederne for anvendelse af miljømodellen til forskellige opgaver:

 1. Lave årlige analyser om fremtidsemissioner i lokaløkonomien i Danmark
 2. Overvåge udviklingen af CO2-aftrykket i økonomien
 3. Udføre forskellige scenarier med konkrete problemstillinger og forskellige forudsætninger
 4. Udvikle særlige fokusområder for politikrelevante problemstillinger.
 5. Udføre forskellige videnskabelige og anvendelige studier, publikationer, konferencepapirer osv.

Dataindhold

Miljømodellen omfatter SAM-K/LINE®’s primære datakilder ved opstilling af det regionale og lokale samfundsregnskab samt særlige miljødata:

 • Grønt Nationalregneskab fra Danmarks Statistik
 • Emissionintensitetsdata for produktion efter branche og kommune fra Danmarks Statistik
 • Emissioner for importerede varer efter branche og importland (WIOD)
 • National Emissionintensitetsdata for fremskrivning (ikke afklaret endnu).

Modelspecifikationer

RSEEA indeholder samfundsregnskab med følgende specifikationer (download udvidet specifikationsliste):

 • 110 erhvervsgrupper
 • 108 varegrupper
 • 5 fuldførte uddannelsesgrupper
 • 4 aldersgrupper
 • 2 kønsgrupper
 • 5 husholdningstyper
 • 4 emissionstyper (CO2, N2O, CH4, CO2.eq)
 • 40 emissionskilde
 • 98 kommuner
 • Periode: 2008-2045

Kontakt

Bliv abonnent

Regioner, kommuner og andre med et stort og kontinuerligt analysebehov har mulighed for at blive abonnenter af modellen og får dermed adgang til data fra SAM-K samt detaljerede fremskrivninger.

Abonnenter får også adgang til Brugerforum – dels til support og vejledning, men også erfaringsudveksling med andre brugere af modellen. To gange årligt afholdes brugergruppemøder, hvor abonnenter har mulighed for at få dybdegående viden om modellen og desuden sætte sig præg på udviklingen af modellen i samarbejde med modelteamet.

CRT laver også enkeltstående analyser med data fra Den Regionale Model for både private og offentlige organisationer.

Få et uforpligtende tilbud

Ønsker du tilbud på en beregning med modellen eller udviklet en specialversion af modellen, som er skræddersyet til et kontinuerligt behov for data, så kontakt Modelteamet på anne.thomas@crt.dk og få et tilbud.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere