Strategier

CRT’s strategier

CRT opererer med tre forskellige strategier, der sætter retningen for hvert sit område. Derudover udarbejder CRT hvert år en handlingsplan for anvendelsen af den årlige bevilling.

Forretningsstrategi

Forretningsstrategien Steder i forandring – 2019-2022 er grundlaget for alle andre strategier. Den beskriver kernen af, hvad CRT står for og ønsker at opnå med sit virke. For at nå vores mål, har vi også udarbejdet strategier for områderne forskning og kommunikation.

Strategiske mål 2019-2022

 • Konsolidering af samspillet mellem værktøjskasserne, så vi i højere grad leverer model- og registerbaserede data kombineret med mere kvalitative analysetilgange.
 • Bedre udbredelse af den genererede viden via let tilgængelige råd, metodekoncepter og udviklingsværktøjer.
 • Udvikling af interne processer, der sikrer en gensidig synergi mellem forskning og udviklingsprojekter samt en maksimering af nytteværdien af ny viden ved systematisk udvikling af diverse former for metoder og værktøjer.
 • Fast monitorering af udviklingen i den sociale kapital hos CRT, for at lade den indgå som element på bestyrelsens dagsorden på linje med virksomhedens øvrige økonomi.

Værdier

På CRT skal vi være bevidste om vores unikke position og ansvar, præcise i vores arbejde, modige i vores tilgang og være på rette tid og sted, når vi leverer viden til udvikling.

Vores fremtidsbillede

Hos CRT har vi tegnet et billede af, hvilken virksomhed vi gerne vil være i dag og i fremtiden. Vi skal kunne genkende os selv i følgende beskrivelse:

 • CRT er et trygt sted at være for det hele menneske
 • Det er os, der er de synlige
 • Vi gør en forskel, bl.a. ved at sætte folk sammen
 • Det er sjovt, når vi knækker nødder sammen i flow
 • Vi er efterspurgte i en balance af kontinuitet og fornyelse

Hovedtemaer

Vi har i strategiperioden fokus på fire hovedtemaer:

 • Fremtidens arbejdsmarked
 • Erhvervsudvikling af landdistrikter
 • Turismeøkonomi og bæredygtige destinationer
 • Stedsudvikling – lokalmiljø og tilknytning

Forskningsstrategi

CRT’s forskningsstrategi sikrer, at vi til enhver tid beskæftiger os med forskningsområder, der opfylder et samfundsmæssigt behov, et markedsbehov eller klarlægger vigtige tendenser, og hvor centrets kompetencer kan skabe omhyggelig forandring ift. regional udvikling og turisme.

Forskningsstrategien rummer fire temaer valgt på baggrund af eksisterende og forventede fremtidige kompetenceområder samt viden om samfundsmæssige behov, der samtidig udgør et markedspotentiale.

Læs mere om de forskningsområder, vi arbejder med

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien hjælper os med at sikre, at vi altid kommunikerer i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier og formål, og at ny viden finder vej til de rette interessenter.

CRT’s kommunikationsstrategi beskriver grundlaget for de strategiske beslutninger og definerer udvalgte områder, hvor CRT fokuserer sin indsats med det formål at opnå større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence i hele CRT.

CRT’s største udfordring er mangel på kendskab til centeret blandt vores primære interessenter. Der er behov for større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence samt mere og bedre vidensformidling. Det kræver fokus og sammenhæng i vores kommunikationsaktiviteter.

Vi har behov for effektive kommunikationsværktøjer, og alle hos CRT skal have kontinuerligt fokus på at udvikle deres kommunikative kompetencer.

Endeligt kræver det en fælles indsats og en implementeringsplan, der ikke kun giver viden, redskaber og motivation for at ændre praksis, men forholder sig til strategiens liv i dagligdagen og justeres, så den spiller bedst muligt sammen med eksisterende processer og strategier.

Det betyder, at vi i hverdagen må gå helt jordnært til værks og afdække, hvad der afholder os fra at følge strategien i praksis. Er vores skabeloner fx brugervenlige nok, så det er let for den enkelte at bidrage til målet om et ensartet udtryk i vores publikationer og formidling? Er der tid nok til at udføre de faste processer defineret i strategien?

For at skabe fokus og sammenhæng i kommunikationsaktiviteterne og opnå større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence, har vi truffet strategiske valg om, hvilke midler, processer og handlinger vi tager i anvendelse og hvordan.

I praksis betyder det, at vi:

 • udarbejder kommunikationsplaner for alle relevante projekter, så kommunikation tænkes ind fra start.
 • blander os i debatter, der ligger inden for vores ekspertiser, som har et kvantitativt/kvalitativt profileringspotentiale og hvor vi har mulighed for at nuancere, give overblik og/eller minimere misforståelser.
 • sørger for at være til stede i relevante netværk inden for vores kompetenceområder.
 • hele tiden søger nye måder at formidle vores viden, så den er brugbar og let at omsætte til handling for vores primære målgrupper.

CRT’s målgrupper:

 • Modtagerne af vores ydelser
 • Projektpartnere
 • Praktikere, politkere og embedsmænd
 • Forskerkollegaer og studerende
 • Journalister og lokalsamfund.

Primære kanaler:

 • Hjemmeside
 • LinkedIn, Twitter og Facebook
 • Landsdækkende og lokale aviser og tv/radio
 • Populærvidenskabelige medier
 • Videnskabelige tidsskrifter.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere