Strategier

CRT’s strategier

CRT opererer med tre forskellige strategier, der sætter retningen for hvert sit område. Derudover udarbejder CRT hvert år en handlingsplan for anvendelsen af den årlige bevilling.

Forretningsstrategi

Strategien for 2019-2022 er under udarbejdelse.

Forretningsstrategien Viden, vækst og velfærd – 2015-2018 er grundlaget for alle andre strategier. Den beskriver kernen af, hvad CRT står for og ønsker at opnå med sit virke. For at nå vores mål, har vi også udarbejdet strategier for områderne forskning og kommunikation. Vores årsberetning dokumenterer resultaterne på baggrund af de tre strategier.

Strategiske mål 2015-2018

 • Organisk vækst gennem mersalg, nysalg og øget produktivitet og effektivitet med nye jobs og aktiviteter på Bornholm til følge.
 • Bedre sammenhæng mellem forskning og anvendelse og konsolidering af faglige kerneområder.
 • Mere og bedre formidling af forskningsresultater. Større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence.
 • Forbedret bidrag til vidensbaseret udvikling på Bornholm, bl.a. gennem stærkere samarbejde med aktører.
 • Fremme vækst og udvikling i udkantsområder og på øer.
 • Styrket kultur og fællesskab på CRT og en aktiv og medarbejdende bestyrelse.

Nationalt videncenter: CRT blev født som en dedikeret bornholmsk institution, men virker nu i hele landet og internationalt.

Forskning i udkantsområder og et særligt fokus på ø-problematik: Forskningsfeltet er de særlige strukturelle udfordringer og løsninger i landets udkantsområder.

Kerne i komparativ samfundsvidenskabelig analyse: Med modelbaserede analyser kan der leveres dybe scanninger og komparative analyser af udfordringer og løsningsalternativer suppleret med en kvalitativ tilgang i casestudier.

Underleverandørstrategi: Ydelsernes karakter, centrets begrænsede størrelse og lokaliseringen på Bornholm gør rollerne som forskningspartner og underrådgiver til de foretrukne markedsstrategier.

Mission

CRT yder forskning og rådgivning i udkantsområder til brug i strategi- og politikudvikling på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Vision

CRT vil være den foretrukne samarbejdspartner for kommuner, regioner og nationale aktører i at skabe ny indsigt og nye løsninger for erhvervs- og turismeudvikling i udkantsområder og på øer i Danmark.

Værdier

Vi lover hinanden og vores samarbejdspartnere at være omhyggeligt forandrende. Omhyggeligt, fordi vi er troværdige og respektfulde. Forandrende, fordi vi gør en forskel. Vi er troværdige, fordi vi er forskere, vi følger med, og vi gør tingene ordentligt. Vi er respektfulde, fordi vi lytter, vi er åbne for andres faglighed og viden, og vi er engagerede. Vi er forandrende, fordi vi tør prøve noget nyt og anderledes, vi tør give vores bud på, hvad der skal gøres, og vi har noget at have det i.

Forskningsstrategi

CRT’s forskningsstrategi sikrer, at vi til enhver tid beskæftiger os med forskningsområder, der opfylder et samfundsmæssigt behov, et markedsbehov eller klarlægger vigtige tendenser, og hvor centrets kompetencer kan skabe omhyggelig forandring ift. regional udvikling og turisme.

Forskningsstrategien rummer fire temaer valgt på baggrund af eksisterende og forventede fremtidige kompetenceområder samt viden om samfundsmæssige behov, der samtidig udgør et markedspotentiale.

Læs mere om de forskningsområder, vi arbejder med

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien hjælper os med at sikre, at vi altid kommunikerer i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier og formål, og at ny viden finder vej til de rette interessenter.

CRT’s kommunikationsstrategi beskriver grundlaget for de strategiske beslutninger og definerer udvalgte områder, hvor CRT fokuserer sin indsats med det formål at opnå større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence i hele CRT.

CRT’s største udfordring er mangel på kendskab til centeret blandt vores primære interessenter. Der er behov for større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence samt mere og bedre vidensformidling. Det kræver fokus og sammenhæng i vores kommunikationsaktiviteter.

Vi har behov for effektive kommunikationsværktøjer, og alle hos CRT skal have kontinuerligt fokus på at udvikle deres kommunikative kompetencer.

Endeligt kræver det en fælles indsats og en implementeringsplan, der ikke kun giver viden, redskaber og motivation for at ændre praksis, men forholder sig til strategiens liv i dagligdagen og justeres, så den spiller bedst muligt sammen med eksisterende processer og strategier.

Det betyder, at vi i hverdagen må gå helt jordnært til værks og afdække, hvad der afholder os fra at følge strategien i praksis. Er vores skabeloner fx brugervenlige nok, så det er let for den enkelte at bidrage til målet om et ensartet udtryk i vores publikationer og formidling? Er der tid nok til at udføre de faste processer defineret i strategien?

For at skabe fokus og sammenhæng i kommunikationsaktiviteterne og opnå større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence, har vi truffet strategiske valg om, hvilke midler, processer og handlinger vi tager i anvendelse og hvordan.

I praksis betyder det, at vi:

 • udarbejder kommunikationsplaner for alle relevante projekter, så kommunikation tænkes ind fra start.
 • blander os i debatter, der ligger inden for vores ekspertiser, som har et kvantitativt/kvalitativt profileringspotentiale og hvor vi har mulighed for at nuancere, give overblik og/eller minimere misforståelser.
 • sørger for at være til stede i relevante netværk inden for vores kompetenceområder.
 • hele tiden søger nye måder at formidle vores viden, så den er brugbar og let at omsætte til handling for vores primære målgrupper.

CRT’s målgrupper:

 • Modtagerne af vores ydelser
 • Projektpartnere
 • Praktikere, politkere og embedsmænd
 • Forskerkollegaer og studerende
 • Journalister og lokalsamfund.

Primære kanaler:

 • Hjemmeside
 • LinkedIn, Twitter og Facebook
 • Landsdækkende og lokale aviser og tv/radio
 • Populærvidenskabelige medier
 • Videnskabelige tidsskrifter.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende Videnscaféer

2020

Læs mere