Udgivelser

.

488 udgivelser
Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, […]

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl

Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

Den 9. marts 2021 udsendte Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en fremskrevet arbejdskraftsbalance for det danske arbejdsmarked. Brugerne af CRTs Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®REA2020 (REA) har forespurgt til forskelle og ligheder mellem AEs arbejdskraftprognose og CRTs REA-model. Overordnet set minder mønsteret for resultaterne i de to fremskrivninger i stor grad om hinanden. Begge modeller […]

Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl

SAM-K/LINE og REA-modellen

Introduktion til SAM-K/LINE model-komplekset samt beskrivelse af den Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®_REA2020 (REA-modellen). I dette notat introduceres Den Regionaløkonomiske Model SAM-K/LINE ® kort og REA-modellen beskrives og dokumenteres. Notatet består således af to dele. Første del er målrettet almene brugere af de analyser som er mulige at gennemføre på basis af SAM-K/LINE […]

Karin Topsø Larsen

Faglært er fedt – Den gode praktikplads

Vellykkede lærepladser spiller en hovedrolle, når fremtidens faglærte arbejdskraft skal uddannes. Notatet `Den Gode Praktikplads´ har opsamlet eksisterende forskningsbaseret viden om, hvilke kvaliteter der kendetegner det gode praktikforløb og videregiver nogle anvisninger, som fremmer et godt læringsforløb i praktikvirksomheder på erhvervsuddannelserne. Formålet er at kvalificere den indsats som projekt `Faglært er Fedt´ gør for at flere lærlinge på Bornholm gennemfører deres lærlingeforløb.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?

Et nyt litteraturstudium fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) bekræfter, at der er en ny tendens til øget fjerneje og nye investeringsformer i landbruget i hele Europa. Flere internationale forskere vurderer, at tendensen kan få stor betydning for lokalområders udvikling, men der mangler undersøgelser på området. Hverken på nationalt eller EU-plan er der et overblik over udviklingen og dens lokale effekter.

Jonathan Lindahl, Nino Javakhishvili-Larsen

CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet i Region Syddanmark

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 6. december 2019 en aftale om en ny klimalov, som skal sikre en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samt klimaneutralitet senest i 2050.

Rikke Brandt Broegaard

Outdoor aktører har betydning for lokal udvikling. Deres bidrag rækker ud over ren omsætning. 

Outdoorturisme er på vækstdagsordenen i offentlige strategier og offentlig-private udviklingspartnerskaber i mange yderområder verden over, og det skaber høje forventninger til outdoorturismens jobskabelse og udvikling af landdistrikter.

Lene Havtorn Larsen

BORNHOLMS GRØNNE BØLGE MÅLGRUPPEANALYSE

Flere og flere mennesker bevæger sig i naturen – til fods, med hjul, på hjul og til hest.

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Topsø Larsen, K., Broegaard, R. B. and Havtorn Larsen, L. (2019) ‘Translokalt engagement i landdistrikterne : Den mobile elites nye legeplads ?’, Dansk Sociologi, 30(4), pp. 59–79.

Denne artikel tager udgangspunkt i tidens stigende translokale tendenser, der er karakteriseret ved øget mobilitet og multiple stedsidentiteter. Udviklingen opbløder dikotomien mellem beboere og besøgende i de danske landdistrik- ter. Artiklen fokuserer på de deltidsbeboere, der engagerer sig aktivt i lokale udviklingsprojekter f.eks. som investorer i lokale forretninger, projektledere for kulturarvs- og kulturinstitutionsprojekter, eventmagere eller […]

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Analyse af godsfragt til og fra Bornholm

Rapporten undersøger de bornholmske virksomheders faktiske fragtmængder og -udgifter i perioden fra 2014 (før de forøgede fragttilskud) frem til ultimo 2019, og hvorvidt de bornholmske fragtkøbere (det bornholmske erhvervsliv i bred forstand) har fået lavere fragtpriser siden indførelse af det forhøjede statstilskud til færgefragt til og fra Bornholm.

1 2 3 49