Udgivelser

.

484 udgivelser
Jonathan Lindahl, Nino Javakhishvili-Larsen

CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet i Region Syddanmark

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 6. december 2019 en aftale om en ny klimalov, som skal sikre en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samt klimaneutralitet senest i 2050.

Rikke Brandt Broegaard

Outdoor aktører har betydning for lokal udvikling. Deres bidrag rækker ud over ren omsætning. 

Outdoorturisme er på vækstdagsordenen i offentlige strategier og offentlig-private udviklingspartnerskaber i mange yderområder verden over, og det skaber høje forventninger til outdoorturismens jobskabelse og udvikling af landdistrikter.

Lene Havtorn Larsen

BORNHOLMS GRØNNE BØLGE MÅLGRUPPEANALYSE

Flere og flere mennesker bevæger sig i naturen – til fods, med hjul, på hjul og til hest.

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Topsø Larsen, K., Broegaard, R. B. and Havtorn Larsen, L. (2019) ‘Translokalt engagement i landdistrikterne : Den mobile elites nye legeplads ?’, Dansk Sociologi, 30(4), pp. 59–79.

Denne artikel tager udgangspunkt i tidens stigende translokale tendenser, der er karakteriseret ved øget mobilitet og multiple stedsidentiteter. Udviklingen opbløder dikotomien mellem beboere og besøgende i de danske landdistrik- ter. Artiklen fokuserer på de deltidsbeboere, der engagerer sig aktivt i lokale udviklingsprojekter f.eks. som investorer i lokale forretninger, projektledere for kulturarvs- og kulturinstitutionsprojekter, eventmagere eller […]

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Analyse af godsfragt til og fra Bornholm

Rapporten undersøger de bornholmske virksomheders faktiske fragtmængder og -udgifter i perioden fra 2014 (før de forøgede fragttilskud) frem til ultimo 2019, og hvorvidt de bornholmske fragtkøbere (det bornholmske erhvervsliv i bred forstand) har fået lavere fragtpriser siden indførelse af det forhøjede statstilskud til færgefragt til og fra Bornholm.

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Adfærdsudfordringer, muligheder og gevinster ved øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.

Denne anden delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at undersøge de kvalitative aspekter af udfordringerne og mulighederne, forbundet med øget genbrug af byggematerialer på Bornholm herunder vedrørende økonomi, forsyningskæder, lovgivning, kultur o.a. Rapporten belyser mere specifikt følgende: • erfaringer og konklusioner fra relevante rapporter og analyser om genbrug og genanvendelse af byggematerialer fra andre […]

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Bygninger, byggeri og byggesektor på Bornholm – Potentialer for genbrug.

Denne første delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at skabe et talbaseret, kvantitativt overblik over bygningsbestanden, byggeriet og bygge- og anlægsbranchen på Bornholm. Rapporten belyser især strukturelle kendetegn ved bygningsbestanden og byggeriet på Bornholm, sammenlignet med andre dele af landet, og på baggrund af disse overordnede karakteristika diskuterer den forudsætninger og barrierer for øget […]

Jesper Manniche, Øvrige

Certificering af bæredygtig outdoorturisme i Norden

Formålet med projektet er at give outdooraktører, turismeorganisationer, myndigheder og nordiske beslutningstagere mere og bedre viden om markedsudviklingsmulighederne indenfor bæredygtig outdoorturisme og potentialet i et nordisk samarbejde.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Anne Thomas

Erhvervsuddannelse og -udvikling i landdistrikterne

Torsdag den 24. september havde Center for Regional- og Turismeforskning foretræde for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer. På mødet anbefalede vi en række nødvendige indsatser hvis formål er at skabe optimal udvikling i Danmark. Med optimal mener vi, udvikling der aktiverer og udnytter Danmarks fulde potentiale ved at anskue landdistrikterne som de ressourcestærke områder […]

Karin Topsø Larsen

Fremtidens 4 B’er: Befolkning, Beskæftigelse og Boliger på Bornholm

Bornholm er under forandring og det betyder nye muligheder og udfordringer for den almene boligsektor. Dette oplæg samler hvad vi ved om Bornholms udviklingstendenser med fokus på befolkningen og den lokale beskæftigelses forventede udvikling. Hvordan kommer befolkningens størrelse og sammensætning til at se ud? Hvad ved vi om hvordan forskellige slags folk ønsker at bo på øen? Det gælder både tilflytterne, de unge, de ældre og folk midt i livet. Samtidig ønsker mange en midlertidig bopæl på Bornholm - hvordan påvirker deltidsbornholmerne det lokale boligmarkedet? Karin fremlægger de fakta vi kender og giver et bud på hvilke udviklingstendenser der vil påvirke Bornholms almene boligsektor. Oplægget giver ikke svar på det hele, men præsenterer nogle faktabaserede udfordringer og muligheder der lægger op til debat.

1 2 3 49