Udgivelser

.

539 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd

Rapporten formidler Maker’s Island indsatsen som et eksempel på hvordan erhvervs- og stedsudvikling kan kombineres i et landdistrikt. Det har ført til voksende beskæftigelse og indtjening indenfor kunsthåndværk. Kunsthåndværkets betydning, også for fx turismen, er blevet synliggjort, ligesom den har sat aftryk på øens branding og generelle attraktivitet, hvilket skaber jobs og værdi i turismesektoren.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Nicheerhverv som vækstmotor for beskæftigelse og branding i landdistrikter

OnePageren samler hovedresultater og anbefalinger fra rapporten ”Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd”. Den viser, hvordan lokale kvaliteter og styrker kan udvikles, så der skabes jobs, og stedets attraktivitet samtidig øges.  Maker’s Island indsatsen på Bornholm er et eksempel på en vellykket erhvervs- og stedsudvikling

Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

Formålet er at kortlægge den samlede fiskerisektors direkte og afledte betydning for produktionsværdi, værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenu i forskellige områder af landet. På geografisk niveau er analysen i videst muligt omfang udarbejdet på landsdelsniveau. På brancheniveau er fiskerisektoren opdelt i fiskeri, fiskeindustri, engroshandel samt detailhandel. Endvidere er fiskeriets betydning for turismen estimeret.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

CRT har gennemført en analyse i regi af projektet ”Klar til Energiø Bornholm”. Formålet har været at se nærmere på de brancher, der i særlig grad forventes at blive påvirket af de kommende energiøinvesteringer.  Der opstilles nogle praksisnære anbefalinger til, hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved den kommende energiø.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft

Uddannelsesplanlægning i forbindelse med udvikling af Energiø Bornholm. Baseline analyse med fokus på erhvervs- og uddannelsesområdet

CRT har kortlagt eksisterende viden om, hvilke kompetencer der særligt vil blive efterspurgt på Bornholm i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Udgangspunktet var Campus Bornholms behov for en uddannelsesstrategi med fokus på deres erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesudbud. Rapporten indeholder en analyse af den nuværende arbejdsstyrke og dens forudsætninger for at møde de nye kompetencebehov.

Andreas Skriver Hansen

Lokale udviklingserfaringer – Klintholm og Hvide Sande havne

I forbindelse med arbejdet i projekt National Center for Grøn Energi er der opsamlet erfaringer fra andre dele af landet vedr. inddragelse af lokale virksomheder i større havmølleprojekter. Der er fokus på typer af bygge- og serviceopgaver, der kommer i lokalt udbud, og på organisering af samarbejdet mellem private virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Karin Topsø Larsen

Notat: Metodelæring. Implementering af projekt Faglært er Fedt

Notatet samler op på den projektbaserede læring, der er foregået i løbet af implementeringen af de forskellige indsatser i Projekt Faglært er fedt, herunder (1) En personlig og stedsbaseret informationsindsats om at blive faglært; (2) Virksomhedskatalog; (3) Oversigt over lokale lærer- og praktikpladser samt (4) Et lokalt samarbejdsforum med fokus på at skabe flere faglærte.

Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Rekruttering af arbejdskraft til landdistrikterne

Onepager, der viser resultaterne fra projektet: ”Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne” på overskriftsniveau. Projektets formål var at undersøge, om der er særlige udfordringer eller muligheder for virksomheder beliggende i et landdistrikt med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft i en situation, hvor der er strukturel mangel på arbejdskraft inden for en række områder.

Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i danske landdistrikter

Forskningsrapport, der præsenterer resultaterne fra projektet `Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne´. Forskningsprojektets formål var at undersøge, om der er et særligt `landdistriktsperspektiv´ i rekruttering, tilknytning og fastholdelse af arbejdskraft i en situation med mangel på arbejdskraft på landsplan. Undersøgelsen anvender både kvantitative registerdata-baserede analyser og kvalitative analyser af interviewbaseret data. Projektet er finansieret af Landdistriktspuljens […]

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Dette notat udarbejdet af CRT er en forkortet udgave af en analyse af lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm i forbindelse med investeringen i den kommende Energiø Bornholm. Analysen indgår som en del af afrapporteringen i projektet Nationalt Center for Grøn Energi (NCfGE), som er et udviklingsprojekt bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og […]

1 2 3 54