Udgivelser

.

541 udgivelser
Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – sådan kan translokale fællesskaber skabe udvikling i lokalsamfund

Hvordan er deltidsbefolkningen på fire danske øer med til at udvikle og holde lokalsamfundet levende? Publikationen undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt engagerer sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvordan kan lokalsamfund engagere tilvalgsbeboere? Hvad skal man være opmærksom på? Publikationen er målrettet foreninger og beslutningstagere i lokalsamfund, som ønsker at engagere deltidsbefolkningen.

Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – hvordan translokale fællesskaber mellem fastboende og tilvalgsbeboere på Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø skaber udvikling i lokalsamfund

Med afsæt i erfaringer fra Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø belyser rapporten, hvordan translokale fællesskaber udvikler og holder lokalsamfundene levende. Den undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt ønsker at engagere sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvad kan lokalområderne gøre for at engagere tilvalgsbeboere? Hvilke erfaringer er der? Hvad skal man være opmærksom på?

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd

Rapporten formidler Maker’s Island indsatsen som et eksempel på hvordan erhvervs- og stedsudvikling kan kombineres i et landdistrikt. Det har ført til voksende beskæftigelse og indtjening indenfor kunsthåndværk. Kunsthåndværkets betydning, også for fx turismen, er blevet synliggjort, ligesom den har sat aftryk på øens branding og generelle attraktivitet, hvilket skaber jobs og værdi i turismesektoren.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Nicheerhverv som vækstmotor for beskæftigelse og branding i landdistrikter

OnePageren samler hovedresultater og anbefalinger fra rapporten ”Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd”. Den viser, hvordan lokale kvaliteter og styrker kan udvikles, så der skabes jobs, og stedets attraktivitet samtidig øges.  Maker’s Island indsatsen på Bornholm er et eksempel på en vellykket erhvervs- og stedsudvikling

Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

Formålet er at kortlægge den samlede fiskerisektors direkte og afledte betydning for produktionsværdi, værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenu i forskellige områder af landet. På geografisk niveau er analysen i videst muligt omfang udarbejdet på landsdelsniveau. På brancheniveau er fiskerisektoren opdelt i fiskeri, fiskeindustri, engroshandel samt detailhandel. Endvidere er fiskeriets betydning for turismen estimeret.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

CRT har gennemført en analyse i regi af projektet ”Klar til Energiø Bornholm”. Formålet har været at se nærmere på de brancher, der i særlig grad forventes at blive påvirket af de kommende energiøinvesteringer.  Der opstilles nogle praksisnære anbefalinger til, hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved den kommende energiø.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft

Uddannelsesplanlægning i forbindelse med udvikling af Energiø Bornholm. Baseline analyse med fokus på erhvervs- og uddannelsesområdet

CRT har kortlagt eksisterende viden om, hvilke kompetencer der særligt vil blive efterspurgt på Bornholm i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Udgangspunktet var Campus Bornholms behov for en uddannelsesstrategi med fokus på deres erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesudbud. Rapporten indeholder en analyse af den nuværende arbejdsstyrke og dens forudsætninger for at møde de nye kompetencebehov.

Andreas Skriver Hansen

Lokale udviklingserfaringer – Klintholm og Hvide Sande havne

I forbindelse med arbejdet i projekt National Center for Grøn Energi er der opsamlet erfaringer fra andre dele af landet vedr. inddragelse af lokale virksomheder i større havmølleprojekter. Der er fokus på typer af bygge- og serviceopgaver, der kommer i lokalt udbud, og på organisering af samarbejdet mellem private virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Karin Topsø Larsen

Notat: Metodelæring. Implementering af projekt Faglært er Fedt

Notatet samler op på den projektbaserede læring, der er foregået i løbet af implementeringen af de forskellige indsatser i Projekt Faglært er fedt, herunder (1) En personlig og stedsbaseret informationsindsats om at blive faglært; (2) Virksomhedskatalog; (3) Oversigt over lokale lærer- og praktikpladser samt (4) Et lokalt samarbejdsforum med fokus på at skabe flere faglærte.

Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche

Rekruttering af arbejdskraft til landdistrikterne

Onepager, der viser resultaterne fra projektet: ”Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne” på overskriftsniveau. Projektets formål var at undersøge, om der er særlige udfordringer eller muligheder for virksomheder beliggende i et landdistrikt med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft i en situation, hvor der er strukturel mangel på arbejdskraft inden for en række områder.

1 2 3 55