Udgivelser

.

494 udgivelser
Jie Zhang, Øvrige

BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm

Forfattere: Jie Zhang og Svend Lundtorp. Denne rapport har til formål at belyse BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm, såvel direkte som indirekte virkninger. Grundmaterialet for beregninger og vurderinger er BornholmsTrafikkens regnskab og beretning for 1996. Til beregningerne er anvendt en økonomisk model for Bornholm, der er baseret på AKF’s (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) […]

Øvrige

Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder – et casestudie på Gotland

Forfatter: Tage Petersen. Projektet Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder analyserer de regionale udviklingseffekter ved etableringen af en videregående uddannelsesinstitution på Gotland, en region som kan karakteriseres som en typisk perifer region. Projektet illustrerer endvidere under hvilke forudsætninger en videregående uddannelsesinstitution kan etableres i en region med en begrænset befolkning. En region som […]

Øvrige

Survey of Visitors to Bornholm 1996

Forfattere: Charlotte R. Rassing og Ann Hartl-Nielsen. The overall objective is to provide a comprehensive description of visitors to Bornholm that was in keeping with the standard analysis of destination surveys.

Øvrige

Hotel- og restauranterhvervet – med Bornholm som case

Forfatter: Elin Sundgaard. Nærværende rapport arbejder ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel og bidrager med at give en belysning af turistvirksomheders strukturer og økonomi.

Øvrige

Turisme – struktur, økonomi og problemstillinger

Forfatter: Svend Lundtorp. Sigtet med denne bog er at afdække de væsentligste problemstillinger, som turismens aktører beskæftiger sig med. Dernæst er det hensigten at beskrive nogle af de teorier og metoder, der anvendes. Det har især været vigtigt at fremdrage de forhold, som er særlige for turismen, som adskiller det som erhverv fra andre erhverv.

Øvrige

Status for Bornholm

Forfatter: Palle Mikkelsen. Formålet med rapporten er at uddrage en lære eller finde en rød tråd i de mange rapporter, der er skrevet om Bornholm siden 1990. Flere end 50 skrifter om øen indgår i Palle Mikkelsens gennemgang. Analysen er finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Bornholm.

Øvrige

Turistinformations- og bookingsystemer – en casesamling

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Denne bog behandler et felt, som udvikler sig med stor hastighed i disse år, nemlig anvendelsen af telematik indenfor turisterhverv. Bogen giver via 15 cases fra 7 forskellige lande eksempler på de muligheder, som beslutningstagere står overfor i forbindelse med elektronisk markedsføring og distribution/salg af ‘turistprodukter’ – med særlig vægt på […]

Øvrige

Cykelturisme – en økonomisk og miljømæssig bæredygtig turismeform?

Forfattere: Peter Saabye Simonsen og Birgitte Jørgensen. Denne undersøgelse indgår som et led i Bornholms Forskningscenters aktiviteter, der omfatter samfundsforskning og formidling af information, som er relevant for Bornholm og andre udkantsområder. Turisme er et af forskningscentrets hovedtemaer og tidligere er blevet belyst bl.a kirkerne og turismen, naturbaseret oplevelsesturisme på Bornholm m.fl.

Øvrige

Analyse af uddannelsesstrukturen på det bornholmske arbejdsmarked

Forfattere: Keld Jensen og Tage Petersen. Denne rapport er den anden rapport i projektet “Analyse af den bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer”, der blev indledt den 1. juni 1995 på Bornholms Forskningscenter.

Øvrige

Turismens økonomiske betydning for de danske amter

Forfatter: Thomas Rafn. Rapporten tegner et overordnet billede af turismens økonomiske betydning for de enkelte regioner i Danmark. Der er anvendt en økonomisk model, der som alle af den slags har styrker og svagheder. Derfor er denne rapport et skridt på vejen til at opbygge stadig bedre redskaber til at måle og forudsige turismens økonomiske […]