Erhvervsudviklingen på Bornholm er fortsat udfordret

Gå til nyhedsoversigten

Erhvervsudviklingen på Bornholm er fortsat udfordret

Af Anders Hedetoft, chefkonsulent i CRT

Økonomisk og beskæftigelsesmæssigt blev Bornholm ramt dybere og mere alvorligt af finanskrisen end de fleste andre steder i landet, og i den forbindelse forsvandt der over 3000 job fra Bornholm.
I en analyse for LAG-Bornholm har CRT set nærmere på detaljerne for Bornholms erhvervsmæssige udvikling i disse år.

Siden Finanskrisen er situationen blevet stabiliseret, og over de sidste 10 år har der været en nogenlunde stabil beskæftigelse på omkring 17.000 personer. Men Bornholms store udfordring er stadig at få genskabt den tabte beskæftigelse. Mens beskæftigelsen har ligget stabilt på Bornholm, er den i samme periode steget omkring 8% i resten af landet. Havde Bornholm kunne følge denne udvikling ville der have været 1.400 flere i beskæftigelse, og øen ville være et godt stykke nærmere regionskommunens mål om en befolkningstilvækst på 2.000 personer, for uden beskæftigelsesmuligheder er det ikke muligt at ændre tilflytningen i nævneværdig grad.

Turismen har fået stigende betydning

Over de seneste 10 år er det inden for den private sektor især hoteller og restauranter, rådgivningsvirksomheder, IT-virksomheder og visse dele af industrien, der har skabt de nye job. Overordnet betragtet har turismen haft nogle rigtig gode år, og turismen har fået stigende betydning for Bornholms økonomi.  Samlet set genererer den bornholmske turisme en direkte beskæftigelse på Bornholm på godt 1.500 job, og hertil kommer yderligere 700 – 800 job i den øvrige del af landet. Indregner man den afledte beskæftigelse, så er den samlede effekt af den bornholmske turisme i omegnen af 3.500 job på og udenfor øen.

Ikke så gode til at tjene penge

Bornholmske virksomheder er ikke helt så gode til at tjene penge som i resten af landet. Eller sagt på økonomisprog, så er produktiviteten lavere på Bornholm, hvilket er mindre godt, når målet er at skabe flere nye arbejdspladser. Men hvis man skal fremhæve noget positivt, så følger de bornholmske virksomheder som helhed med produktivitetsudviklingen i resten af landet. Det vil sige, vi sakker i hvert fald ikke længere bagud. Og ud over det, så er produktiviteten faktisk højere på Bornholm end i resten af landet, i nogle af de brancher, hvor vi er specialiseret. Det drejer sig bl.a. om landbrug, hoteller og restauranter og maskin-/transportmiddelindustri samt bygge- og anlægssektoren.

Mangler faglært arbejdskraft

Med den nuværende branchesammensætning på Bornholm forventes en svag faldende beskæftigelse i de kommende år, men samtidig med at beskæftigelse er faldende, så kan vi se frem til (i endnu højere grad end i dag) at komme til at mangle især faglært arbejdskraft. Det skyldes at arbejdsstyrken i disse år reduceres kraftig da de store årgange fra 1950’erne er på vej på pension. Så selvom det til en vis grad er lykkedes at få de ældre til at blive i længere tid på arbejdsmarkedet, så er der tale om et landsdækkende fænomen, og det gør det samtidig vanskeligt at løse det bornholmske problem ved tiltrækning af overflødig arbejdskraft fra andre dele af landet – for der er simpelthen ikke overskud på faglært arbejdskraft noget sted i Danmark. 

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere