Debat til videnscafé: Grøn infrastruktur og lokal erhvervsudvikling

Gå til nyhedsoversigten

Debat til videnscafé: Grøn infrastruktur og lokal erhvervsudvikling

Hvordan kan de store investeringer i grøn energiinfrastruktur gribes i de danske yderområder og skabe nye erhvervseventyr og økonomisk bæredygtige samfund? Det var på dagsordenen, da CRT afholdte videnscafé i går onsdag den 7. juni 2023 i CRTs lokaler i Hasle.

Konkret tog debatten udgangspunkt i Bornholm og de muligheder, der kan komme med energiøen og hvad man lokalt kan gøre for skabe erhvervsudvikling afledt af energiøen.

Omkring 50 personer deltog i den levende debat, hvor der kom perspektiver fra CRTs to forskere Andreas Skriver Hansen og Jesper Manniche samt fra et kompetent og oplagt panel bestående af ledende partner i CIP Fonden Charlotte Jepsen, Project Direktor Internationale i Energy Cluster Denmark Helene Urth fra Energy, Senior Executive Officer hos DTU Wind Anders Damgaard, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen, direktør for Bornholms Energi og Forsyning Claus Andersen og senior analyst hos Copenhagen Offshore Partners Tor Elmelund.

Til trods for at arrangementet gik i gang lige som regeringen havde meldt ud, at de fleste ”Åben dør” havvindprojekter lukkes ned, herunder også det havvindprojekt, som var planlagt øst for Bornholm, så var der en optimisme og tiltro til, at flere nye havvindprojekter vil komme samt power-to-x, blot i et andet setup end Åben dør ordningen.

Charlotte Jepsen fra CIP Fonden påpegede blandt andet, at målsætningerne fra Marienborg-deklarationen står ved magt, som omfatter flere vindmølleparker i Østersøen, og det gør ambitioner om at Danmark skal blive eksportør af brint også. Blandt paneldeltagerne var en forventning om, at denne udvikling kan komme Bornholm til gavn.

PtX bliver afgørende for erhvervsudvikling på Bornholm
Der kan komme store nye erhvervspotentialer, hvis der kommer power-to-x (PtX) på Bornholm. Det påpeger CRTs forsker Andreas Skriver Hansen. Med PtX kommer store mængder af overskudsvarme som kan bruges i forskellige erhverv såsom fjernvarmen, fødevareproduktion, gartnerier, dambrug og badelande mm. Med PtX åbnes for mange nye erhvervsmuligheder og bliver dermed en game changer for øen.

Potentiale i en ny erhvervspark
Forsker Andreas Skriver Hansen understreger ligeledes, at der ligger et vigtigt potentiale i at etablere en erhvervspark, hvor der skabes symbiose imellem virksomheder, landanlæg og forsyningsselskab. Symbiosen opstår ved den ene virksomheds restprodukt er en anden virksomheds ressource, som når overskudsvarmen fra et PtX-anlæg bruges til fjernvarmen eller andre virksomheders produktion. Eller når et rensningsanlæg kan bruge den overskydende ilt fra et PtX-anlæg, som til gengæld kan bruge spildevand fra rensningsanlægget i sin produktion.

For at optimere synergien imellem virksomhederne er det CRTs vurdering, at en erhvervspark med fordel kan placeres i tilknytning til det kommende landanlæg.

Testø 2.0
En mulig erhvervspark kan tænkes sammen med Testø Bornholm 2.0. Det indebærer at skabe et miljø for innovation, test og demonstration af grøn energi og teknologi på Bornholm. CRTs senior forsker Jesper Manniche præsenterede potentialet i Testø Bornholm 2.0. Her bygger man videre på 15 års erfaring med Bornholm som testø, som DTU og Bornholms Energi og Forsyning har drevet. En videreudvikling til Testø 2.0 vil åbne for samarbejder med andre vidensinstitutioner og innovative teknologiske virksomheder, som har gavn af at teste og udvikle nye løsninger, der senere enten kan opskaleres eller duplikeres til eksempelvis andre yderområder i verden. Det kan potentielt tiltrække nye teknologiske virksomheder til øen og skabe nye arbejdspladser til både højtuddannede og faglærte.

Erhvervsstrategiske tilgange
Hvis det skal lykkes at etablere en erhvervspark, som bliver et sted for innovation, test og demonstration af grøn energi og teknologi, så blev der fra forskere og paneldeltagere opfordret til en såkaldt kurateret erhvervsstrategisk tilgang. En kurateret tilgang er kendetegnet ved en styret proces med en selvstændig organisation, som driver processen. Industriel kuratering indebærer at virksomheder, som skal være med i en erhvervspark, nøje skal udvælges og at processen for at få disse virksomheder til at indgå i et samarbejde i en erhvervspark skal faciliteres og understøttes med henblik på at skabe de mest optimale betingelser for at finde løsninger og skabe udvikling blandt de deltagende virksomheder. Skal en erhvervspark lykkes, vil denne organisering være vigtig at få på plads.

I et længere perspektiv kan den kuraterede tilgang suppleres med anden erhvervsstrategisk tilgang, bricolage, hvor Bornholm som testø bredes mere ud til ikke alene at handle om en erhvervspark, men om at gøre hele øen til et living lab for fremtidens bæredygtige energisystemer. Denne tilgang er mere præget af en bottom-up tænkning, hvor erhverv og borgere bruger deres fælles pulje af ressourcer, viden, evner og erfaringer (”de forhåndenværende søms princip”) til at gennemføre den grønne omstilling på Bornholm

Behov for en masterplan
Helene Urth fra Energy Cluster Denmark anbefalede Bornholm at få lavet en masterplan, så det er tydeligt, hvad ambitionen er og hvad man vil skabe på Bornholm afledt af energiøen.

Der var enighed i panelet om, at man skal turde tænke stort og lade de overordnede ambitioner være helt klare. Den overordnede masterplan skal så afspejles i kommunale strategier blandt andre erhvervsstrategi, fødevarestrategi og planstrategien.

Men der var også en anbefaling om at gøre det konkret, så selv en konkret håndværksvirksomhed kan se sig selv i det. Derfor er der behov for at udpege konkrete problemstillinger under masterplanen så aktører på tværs af erhverv kan samles om helt konkrete løsningeri, som spiller ind i den overordnede masterplan. Det bliver der også behov for en organisation, der kan understøtte.

På Bornholm har man ikke en stor koncern, som Novo, Danfoss eller Lego, der kan drive udviklingen. Der bliver behov for et strategisk samarbejde på tværs af aktører for at lykkes med at skabe en gunstig erhvervsudvikling afledt af energiøen, og det kan understøttes af markante spillere, der allerede er aktive som f.eks. Havnene, forsyningsselskabet og Baltic Energy Island Bornholm.

Lykkes det, kan potentialet være stort, idet Bornholm ikke alene får nye innovative kræfter igennem en erhvervspark, men igennem diverse konkrete projekter udvikler sig til et egentlig Living-Lab der omfatter hele øen.

Videnscafeen blev afholdt på baggrund af CRTs analyse om Testø Bornholm, som kan ses her.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere